Krzyæe i kapliczki przydroæne gminy Rybno

Historia i legenda

25.06.2014

Podsumowanie projektu

25 czerwca br w pa³acu Zab³ockich w Rybnie (oddzia³ Muzeum Archeologicznego w Warszawie) odby³a siź prezentacja albumu „Krzyæe i kapliczki przydroæne gminy Rybno. Historia i legenda”. Publikacja jest efektem wielomiesiźcznej pracy grupy mi³oników swojej „ma³ej ojczyzny”, koordynowanej przez bibliotekarki z Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie. Dyrektor Ewa Bojarowska pozyska³a na ten cel fundusze z Lokalnej Grupy Dzia³ania „Ziemia Che³mońskiego”, jak równieæ uzyska³a niezbźdne wsparcie finansowe ze strony Gminy Rybno, której wójt Grzegorz Kropiak jest bardzo zainteresowany wspieraniem wszelkich tego typu inicjatyw. Pani Ma³gorzata Malejka czuwa³a nad prac± m³odzieæy zaangaæowanej w projekt oraz nad ostatecznym kszta³tem publikacji. Nad stron± graficzn± natomiast trzyma³ pieczź pan Janusz Pietrzak.

Realizacja projektu zaczź³a siź od warsztatów dokumentowania wiadectw mówionych przeprowadzonych przez pracowników Fundacji Orodka Karta Dominika Czapigo i Macieja Melona, w których uczestniczy³a m³odzieæ z Gimnazjum w Rybnie. Nastźpnie przez wiele tygodni ich uczestnicy rozmawiali z mieszkańcami gminy na temat krzyæy i kapliczek znajduj±cych siź w ich najbliæszym otoczeniu. Pytali o czas ich powstania, twórców, okolicznoci, zwi±zane z nimi legendy i historie. Na temat jednych obiektów uda³o siź zebraę ledwie strzźpy informacji, ale z innymi zwi±zane s± opowieci, które zapadaj± g³źboko w pamiźę, bo dotycz± dramatycznych wydarzeń z drugiej wojny wiatowej, w których uczestniczyli najstarsi mieszkańcy gminy.

Dodajmy, æe w sk³ad publikacji, poza albumem, wchodzi równieæ p³yta z nagraniami najciekawszych wypowiedzi mieszkańców, a w planach jest równieæ tzw. multimedialna gra "wiejska". Stworzono wreszcie cztery trasy rowerowe, które opracowa³a pani Renata Kamińska. Biblioteka w Rybnie „przetar³a” juæ te szlaki, organizuj±c w maju sympatyczne, wielopokoleniowe wycieczki rowerowe szlakiem krzyæy i kapliczek.

Spotkanie w pa³acu Zab³ockich sta³o siź okazj± do podziźkowania wszystkim, którzy w jakiejkolwiek formie zaangaæowali siź w powstanie albumu. O znaczeniu tego rodzaju publikacji mówi³ Dominik Czapigo z Orodka Karta, o roli, jak± krzyæe i kapliczki przydroæne pe³ni³y w przesz³oci, a jak± pe³ni± dzi, mówi³ autor tekstów Piotr Feliga, a Ma³gorzata Malejka o samej pracy nad projektem. Zosta³y wreszcie wrźczone pami±tkowe dyplomy m.in. autorowi zdjźę Dariuszowi Gozdowskiemu oraz wolontariuszom z rybnowskiego gimnazjum. Na uroczystoci obecne by³y równieæ osoby, które udzieli³y cennych informacji na temat kapliczek. Na koniec wójt gminy Rybno Grzegorz Kropiak podziźkowa³ za podjźcie siź tego zadania. Doceni³ zw³aszcza fakt, æe jest to pierwszy projekt, jaki zosta³ zrealizowany z funduszy Lokalnej Grupy Dzia³ania na terenie gminy.

 

0002 0003 0004 0006
0008 0009 0010 0011
0012 0013 0015 0016
0017 0018 0019 0020
0021 0023 003 011
0116 015 016 018
020 030 036 043
046 048 050 053
055 057 059 063
065 066 068 079
082 084 086 088
092 10491142_655607887864211_1351144280_o 113 114
115
POWRÓT