O gminie Rybno

 (informacje pochodzą ze strony: http://www.powiat.esochaczew.pl/)

Rybno leży w odległości około 65 kilometrów od Warszawy i 10 kilometrów od Sochaczewa. Południowo- wschodnia część gminy graniczy z drogą międzynarodową wschód-zachód. Obszar gminy wynosi 78 kilometrów kwadratowych. Gmina obejmuje 25 wsi, administracyjnie jest podzielona na 42 sołectwa. Teren gminy zamieszkuje 3666 osób. Rybno jest gminą o charakterze typowo rolniczym. Z ogólnej powierzchni 7284 hektary, użytki rolne zajmują 6536 hektarów, przeważają grunty orne. W większości są to gospodarstwa ogólnorolne, występują prężnie działające gospodarstwa wyspecjalizowane w chowie trzody chlewnej czy też produkcji mleka. Istotną część rolnictwa zajmuje produkcja sadownicza. Około 500 hektarów sadów daje znaczną produkcję owoców, szczególnie jabłek. Szereg prężnie działających gospodarstw ogrodniczych prowadzi swoje sady w systemie integrowanej produkcji sadowniczej. W latach 1990-1999 władze samorządowe podjęły i zrealizowały szereg inwestycji. W większości były to inwestycje związane z rozbudową infrastruktury wiejskiej. Wybudowano m.in. stację uzdatniania wody, 13 kilometrów dróg, 27 kilometrów sieci wodociągowej. Z niezbędnych inwestycji koniecznych do podjęcia do roku 2005 widzi się potrzebę budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji, rozbudowę sieci wodociągowej i utwardzanie kolejnych 11 kilometrów dróg. Głównym atutem gminy Rybno jest rolnictwo. Potencjał zasobnych gleb, ludzi na nich pracujących, głęboko zakorzenione tradycje, dają duże możliwości rozkwitu regionu poprzez produkcję i przetwórstwo żywności. W tej sytuacji istnieje duże zapotrzebowanie w zakresie rozwoju lokalnego przemysłu przetwórczego. Dobry stan środowiska naturalnego i posadowione w nim rolnictwo jest atrakcyjne dla inwestorów krajowych i zagranicznych.

 

 

Powrót na stronę główną